Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich – multifunkcjonalne materiały przyszłości


Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski

Grant NCN MAESTRO Nr rejestracyjny: 2015/18/A/ST3/00057

 

Opis projektu

Związki na bazie pierwiastków d-elektronowych krystalizujące w strukturze regularnej typu MgAgAs, zwane fazami Heuslera tworzą liczebną klasę materiałów o szerokiej gamie różnorodnych własności fizykochemicznych, które mogą być wykorzystane w  licznych zastosowaniach, głównie w obszarach spintroniki i energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Od szeregu lat materiały te są intensywnie badane w kontekście takich zagadnień, jak np.: fotowoltaika, gigantyczny magnetoopór, pamięć kształtu,  efekt magnetokaloryczny, termoelektryczność, magnetyczne półprzewodniki, semimetale i półmetale, silne korelacje elektronowe, magnetyzm, nadprzewodnictwo. Ze względu na swoją multifunkcjonalność, łatwo modyfikowalną niewielkimi zmianami składu, morfologii lub różnymi parametrami zewnętrznymi, związki te nazywane są niekiedy materiałami o „własnościach na zamówienie”.

Struktury krystalograficzne stopów Heuslera: (A) struktura typu Cu2MnAl (full-Heusler), (B) struktura typu MgAgAs (half-Heusler), (C) struktura typu Hg2CuTi (inverse Heusler)

W kontraście do zgromadzonej bogatej wiedzy na temat d-elektronowych faz Heuslera, bardzo niewiele wiadomo dotąd o ich odpowiednikach na bazie ziem rzadkich. Pionierskie publikacje w tej dziedzinie powstały dopiero przed kilkoma laty w rezultacie prac eksperymentalnych zrealizowanych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu przy współpracy z Instytutem Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciała Stałego w Dreźnie. Uzyskane wyniki są podstawą dla sformułowania jednej z dwóch podstawowych hipotez badawczych w niniejszym projekcie. Postuluje się, iż fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich cechują się unikalnymi własnościami fizykochemicznymi, wysoce użytecznymi dla nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które stosunkowo łatwo mogą być „przestrajane” za pomocą metod chemicznych lub metalurgicznych w celu optymalizacji ich charakterystyk funkcjonalnych. W oparciu o wyniki własne i przesłanki literaturowe, do kompleksowych badań fizycznych, prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technik eksperymentalnych i wspomaganych modelowaniem teoretycznym, wytypowano fazy Heuslera typu RTX, gdzie R jest pierwiastkiem ziemi rzadkiej, T jest d-elektronowym metalem przejściowym (Ni, Pd, Pt, ...), a X jest pierwiastkiem p-elektronowym z V grupy układu okresowego (Sb, Bi). Spodziewać się należy, iż realizacja projektu istotnie przyczyni się do pogłębienia podstawowej wiedzy na temat zjawisk fizycznych w fazach Heuslera, a wyniki prac zmierzających do optymalizacji multifunkcjonalnych charakterystyk faz RTX (np. termoelektrycznych) staną się inspiracją dla dalszych działań w zakresie inżynierii materiałowej, w kierunku ich wykorzystania w nowoczesnych gałęziach techniki i technologii.

Strukturę typu MgAgAs (half-Heusler) (C) można otrzymać poprze połączenie struktury typu soli kuchennej NaCl (A) i struktury blendy cynkowej ZnS (B).

Druga hipoteza badawcza, stanowiąca w istocie rdzeń naukowy niniejszego projektu, przewiduje, iż związki Heuslera na bazie ziem rzadkich są doskonałymi kandydatami na izolatory/semimetale  topologiczne, w których obserwowane będą niedawno przewidziane teoretycznie zjawiska, takie jak: topologiczne nadprzewodnictwo, topologiczny antyferromagnetyzm,  czy też egzotyczne wzbudzenia fal spinowych topologicznie sprzężonych z polem elektromagnetycznym. Własności te pojawiać się powinny w związkach RTX ze względu na silne sprzężenie spinowo-orbitalne typu Rashby, powodowane brakiem środka inwersji i ciężkich atomów w ich strukturze krystalicznej. Na obecność nietrywialnych stanów topologicznych w fazach RTX wskazują obliczenia struktury elektronowej, potwierdzają je wyniki eksperymentalnych badań własnych oraz pierwsze publikacje z prac doświadczalnych prowadzonych obecnie w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie. W ten sposób, multifunkcjonalny charakter związków Heuslera wzbogaca się o dodatkowe, niezwykłe własności elektronowe o naturze topologicznej, którym przypisano już w literaturze potencjał rewolucji technologicznej, a to ze względu na ich zasadnicze znaczenie dla informatyki kwantowej, magnetoelektroniki, czy też dla obszaru odnawialnych źródeł energii. Ze względu na pionierski charakter zagadnień dotyczących tej zupełnie nowej tematyki, prace projektowe będą reagować na doniesienia literaturowe, a ich rzeczywisty przebieg warunkowany będzie osiąganymi rezultatami. W pierwszej fazie, wnioskodawcy planują skupić się na badaniach topologicznego nadprzewodnictwa i topologicznego antyferromagnetyzmu w fazach RPdBi. Wagę naukową uzyskiwanych wyników wyznaczać będą nieznane dotąd emergentne zjawiska wielociałowe, związane ze współistnieniem kilku parametrów porządku w materiałach o nietrywialnej strukturze elektronowej charakterystycznej dla izolatora lub semimetalu topologicznego.

Wirująca struktura typu MgAgAs (half-Heusler)

Wizualizacja różnicy pomiędzy strukturą typu MgAgAs (half-Heusler, HH) i typu Cu2MnAl (full-Heusler, FH).

Plan badań

 

L.P.

Nazwa zadania badawczego

1
 Synteza polikrystalicznych próbek związków RTX
2
 Synteza monokryształów wybranych związków RTX
3
 Otrzymanie nanowymiarowych próbek wybranych związków RTX
4
 Modyfikacja składu chemicznego i stopnia krystaliczności wybranych związków RTX w celu optymalizacji ich charakterystyk multifunkcjonalnych
5
 Pomiar właściwości magnetycznych i transportowych (elektrycznych i cieplnych) związków RTX
6
 Badania spektroskopowe (NMR, ESR, MSR, INS, XAS, XPS, ARPES, i inne) wybranych związków RTX
7
 Obliczenia struktury elektronowej i teoretyczne modelowanie charakterystyk transportowych związków RTX

 

 Zespół badawczy

 

Dariusz Kaczorowski prof. dr inż. hab. - kierownik projektu

Piotr Wiśniewski dr hab. - główny wykonawca  

Orest Pavlosiuk dr  – PostDoc  

Karol Synoradzki dr inż. - PostDoc

Tetiana Romanova dr

Alicja Hackemer mgr

 

Doktoranci:

Kamil Ciesielski mgr inż.

 

Studenci:

Izabela Wolańska mgr
Uniwersytet Wrocławski
Kaja Bilińska lic.
Uniwersytet Wrocławski
Paulina NowakowskaUniwersytet Wrocławski
Wiktor ŻurawPolitechnika Wrocławska

 

Byli uczestnicy:

 

Matylda Repa mgr inż.

Patryk Obstarczyk mgr inż.

Maja Kleinert mgr inż.

Patrycja Kowalska

Patryk Fałat mgr inż.

 

1

Publikacje

 

 • B. Nowak, D. Kaczorowski, "209Bi NMR in Topologically Trivial and Nontrivial Half-Heusler Bismuthides", J. Phys. Chem. C 120, 21797−21801 (2016), DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b07135

 

 • O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Superconductivity and Shubnikov–de Haas oscillations in the noncentrosymmetric half-Heusler compound YPtBi", Phys. Rev. B 94, 035130 (2016), DOI: 10.1103/PhysRevB.94.035130

 

 • M. Neupane, N. Alidoust, M.M. Hosen, J.-X. Zhu, K. Dimitri, S.-Y. Xu, N. Dhakal, R. Sankar, I. Belopolski, D.S. Sanchez, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, K. Miyamoto, T. Okuda, H. Lin, A. Bansil, D. Kaczorowski, F. Chou, M.Z. Hasan, T. Durakiewicz, "Observation of the spin polarized surface state in a noncentrosymmetric superconductor BiPd", Nat. Comm. 7, 13315 (2016). DOI: 10.1038/ncomms13315

 

 • O. Pavlosiuk, P. Swatek, P. Wiśniewski, "Giant magnetoresistance, threedimensional Fermi surface and origin of resistivity plateau in YSb semimetal", Scientific Reports 6, 38691 (2016), DOI: 10.1038/srep38691

 

 • O. Pavlosiuk, M. Kleinert, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Fermi surface topology and magnetotransport in semimetallic LuSb", Scientific Reports 7, 12822 (2017), DOI:10.1038/s41598-017-12792-8

 

 

 • O. Pavlosiuk, X. Fabreges, A. Gukasov, M. Meven, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Magnetic  structures  of REPdBi  half-Heusler bismuthides (RE = Gd, Tb, Dy, Ho, Er)" Physica B: Condensed Matter 536, 56 (2018), https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.062

 

 • K. Synoradzki, K. Ciesielski, D. Kaczorowski, "Magnetocaloric effect in antiferromagnetic half-Heusler alloy DyNiSb", Acta Phys. Pol. A 133, 691 (2018), DOI: 10.12693/APhysPolA.133.691

 

 • O. Pavlosiuk, M. Kleinert, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Antiferromagnetic order in the half-Heusler phase TbPdBi", Acta Phys. Pol. A 133, 498 (2018), DOI: 10.12693/APhysPolA.133.498

 

 • M. Kleinert, O. Pavlosiuk, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski,  "Giant magnetoresistance and Shubnikov–de Haas effect in LuSb", Acta Phys. Pol. A 133, 538 (2018), DOI: 10.12693/APhysPolA.133.538

 

 • M. J. Winiarski, K. Bilińska, K. Ciesielski, D. Kaczorowski, "Thermoelectric performance of p-type half-Heusler alloys ScMSb (M = Ni, Pd, Pt) by ab initio calculations", J. Alloys Compd. 762, 901-905 (2018), https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.05.257

 

 • K. Synoradzki, K. Ciesielski, L. Kępiński, D. Kaczorowski, "Power factor enhancement in a composite based on the half-Heusler antimonide TmNiSb", Journal of Applied Physics 123, 235101 (2018), https://doi.org/10.1063/1.5038395

 

 • O. Pavlosiuk, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Magnetoresistance in LuBi and YBi semimetals due to nearly perfect carrier compensation", Phys. Rev. B 97, 235132 (2018), DOI: 10.1103/PhysRevB.97.235132

 

 

 

 • I. Wolańska, K. Synoradzki, K. Ciesielski, K. Załęski, P. Skokowski, D. Kaczorowski, "Enhanced thermoelectric power factor of half-Heusler solid solution Sc1-xTmxNiSb prepared by high-pressure high-temperature sintering method", Materials Chemistry and Physics 227, 29–35 (2019), https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.01.056

 

 

 

 • K. Synoradzki, K. Ciesielski, I. Veremchuk, H. Borrmann, P. Skokowski, D. Szymański, Yu. Grin, D. Kaczorowski, "High-temperature thermoelectric properties of the half-Heusler phase ScNiSb", Materials 12, 1723 (2019), https://doi.org/10.3390/ma12101723

 

 • O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Negative longitudinal magnetoresistance as a sign of a possible chiral magneticanomaly in the half-Heusler antiferromagnet DyPdBi", Phys. Rev. B 99, 125142 (2019), DOI:10.1103/PhysRevB.99.125142

 

 • K. Ciesielski, K. Synoradzki, I. Wolańska, P. Stachowiak, L. Kȩpiński, A. Jeżowski, T. Toliński, D. Kaczorowski, "High-temperature power factor of half-Heusler phases RENiSb (RE = Sc, Dy, Ho, Er, Tm, Lu)", J. Alloys Compd. 816, 152596 (2020), https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152596

 

 • M. M. Hosen, G. Dhakal, B. Wang, N. Poudel, K. Dimitri, F. Kabir, C. Sims, S. Regmi, K. Gofryk, D. Kaczorowski, A. Bansil, M. Neupane, "Experimental observation of drumhead surface states in SrAs3", Scientific Reports 10, 2776 (2020),  https://doi.org/10.1038/s41598-020-59200-2

 

 • K. Ciesielski, D. Gnida, H. Borrmann, R. Ramlau, Yu. Prots, D. Szymański, Yu. Grin, D. Kaczorowski, "Structural, thermodynamic and magnetotransport properties of half-Heusler compound HoPtSb", J. Alloys Compd. 829, 154467 (2020), https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.154467

 

 • J. Klotz, T. A. Butcher, T. Förster, J. Hornung, I. Sheikin, P. Wiśniewski, A. Jesche, J. Wosnitza, D. Kaczorowski, "Fermi-surface investigation of the noncentrosymmetric superconductor a-PdBi", Phys. Rev. B 101, 235139 (2020), https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235139

 

 • M. M. Hosen, G. Dhakal, B. Wong, N. Poudel, B. Singh, K. Dimitri, F. Kabir, C. Sims, S. Regmi, W. Neff, D. Murray, F. Weickert, K. Gofryk, O. Pavlosiuk, P. Wiśniewski, D. Kaczorowski, A. Bansil, M. Neupane, "Observation of gapped state in rare-earth monopnictide HoSb", Scientific Reports, 10, 12961 (2020), https://doi.org/10.1038/s41598-020-69414-z

 

 • M. M. Hosen, G. Dhakal, K. Dimitri, H. Choi, F. Kabir, C. Sims, O. Pavlosiuk, P. Wiśniewski, T. Durakiewicz, J.-X. Zhou, D. Kaczorowski, M. Neupane, "Observation of Dirac state in a half-Heusler material YPtBi", Scientific Reports 10, 12343 (2020), https://doi.org/10.1038/s41598-020-69284-5

 

 

4

Udział w konferencjach

 

 1. 20th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements SCTE 2016, 11-15.04.2016, Saragossa, Hiszpania
  • O. Pavlosiuk, P. Wiśniewski, D. Kaczorowski, „Putative topological superconductors RTBi (R = Y, Lu, Ho; T = Pd, Pt): electrical transport and thermodynamic properties", wykład
 2. XIII Internatonal Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 25-29.09.2016, Lwów, Ukraina
  • O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, „Electronic and thermodynamic properties of plausible topological superconductors: YPtBi, LuPtBi, HoPdBi, ErPdBi and LuPdBi", wykład
 3. C-MAC Days 2016, 21-24.11.2016, Bratysława, Słowacja
  • O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Electronic and thermodynamic properties of rare earth-based half-Heusler compounds", wykład
 4. 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 8-12.11.2016, Ha Long, Wietnam
  • D. Kaczorowski, "Rare-earth based half-Heusler phases: from thermoelectrics to topological insulators", wykład na zaproszenie
 5. I Konferencja Doktorantów PAN, 23-25.06.2017, Falenty k. Warszawy
  • K. Ciesielski, K. Synoradzki, P. Obstarczyk, D. Kaczorowski, "High temperature thermoelectric properties of rare-earth-bearing half-Heusler phases RNiSb", plakat
  • M. Kleinert, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski,  "Giant magnetoresistance and Shubnikov–de Haas effect in LuSb", plakat
 6. Physics of Magnetism 2017 (PM’17), 26-30.06.2017, Poznań
  • K. Synoradzki, K. Ciesielski, D. Kaczorowski, "Magnetocaloric effect in antiferromagnetic half-Heusler alloy DyNiSb", plakat  
  • O. Pavlosiuk, M. Kleinert, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Antiferromagnetic order in the half-Heusler phase TbPdBi", plakat
  • M. KleinertO. Pavlosiuk, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski,  "Giant magnetoresistance and Shubnikov–de Haas effect in LuSb", plakat
  • P. Wiśniewski, "Rare-earth based half-Heusler phases and monopnictides - magnetotransport, superconductivity and antiferromagnetism", wykład na zaproszenie
 7. Strongly Correlated Electron Systems (SCES 2017), 17-21.07.2017, Praga, Czechy
  • O. Pavlosiuk, M. Kleinert, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Giant magnetoresistance and quantum oscillations in YSb and LuSb", plakat
  • K. Synoradzki, K. Ciesielski, L. Kępiński, D. Kaczorowski, "Thermoelectric properties of (DyNiSn)1-x(DyNiSb)x composite", plakat
  • O. Pavlosiuk, X. Fabreges, A. Gukasov, M. Meven, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Magnetic structures of REPdBi half-Heusler bismuthides  (RE = Gd, Tb, Dy, Ho, Er), plakat
 8. C-MAC Euroschool 2017, 10-15.09.2017, Split, Chorwacja
  • K. Ciesielski, K. Synoradzki, P. Obstarczyk, D. Kaczorowski, "High temperature thermoelectric properties of rare-earth-bearing half-Heusler phases RNiSb", plakat
  • K. Synoradzki, K. CiesielskiD. Kaczorowski, "Magnetocaloric effect in composites based on half-Heusler alloy DyNiSb", plakat
 9. 15th European Conference on Thermoelectrics (ECT2017), 25-27.09.2017, Padwa, Włochy
  • K. Synoradzki, K. Ciesielski, L. Kępiński, D. Kaczorowski, "Effect of secondary LuNiSn phase on thermoelectric properties of half-Heusler alloy LuNiSb", plakat  
  • K. Ciesielski, K. Synoradzki, I. Wolańska, P. Stuglik, D. Kaczorowski, "High-temperature thermoelectric properties of half-Heusler phases Er1-xHoxNiSb", plakat
 10. XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa, 8-13.10.2017, Krynica Morska

  • P. Wiśniewski, "Superconductivity in rare-earth-bearing half-Heusler bismuthides RPdBi, including antiferromagnets (R = Dy, Ho, Er)", wykład na zaproszenie
 11. C-MAC Days 2017, 20-23.11.2017, Ateny, Grecja
  • P. Wiśniewski, O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, "Superconductivity in rare‐earth‐bearing half‐Heusler bismuthides REMEBi (RE = Y, Lu, Dy, Ho, Er; ME = Pt, Pd)", wyklad
  • K. Ciesielski, D. Gnida, D. Kaczorowski, "Thermoelectric properties and peculiarities of electron transport in half‐Heusler phases LuNiSb, LuPdSb, ErPdSb, YPdSb, GdPtSb", wykład
 12. 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA), 10-13.12.2017, Phu Quoc, Wietnam
  • D. Kaczorowski, "Rare-earth based half-Heusler phases as thermoelectric and magnetocaloric materials", wykład
 13. The 21st International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (SCTE’18), 25-29.03.2018, Wiedeń, Austria

  • P. Wiśniewski, O. Pavlosiuk, M. Kleinert, P. Swatek, D. Kaczorowski, "Magnetoransport in rare-earth-based half-Heusler phases and monopnictides - non-trivial topology, superconductivity, antiferromagnetism and extreme magnetoresistance", wykład
  • O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, „Planar Hall Effect and Chiral Anomaly in Half-Heusler Antiferromagnet DyPdBi”, wykład

  • M. Kleinert, O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, „Physical properties of half-Heusler lanthanide antimonides”, plakat

 14. Międzyuczelniana Konferencja Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, 19-20.05.2018, Wrocław
  • I. Wolańska, K. Ciesielski, K. Synoradzki, D. Kaczorowski, "Właściwości termoelektryczne związków Heuslera Sc1-xTmxNiSb", plakat
  • P. Obstarczyk, K. Synoradzki, K. Ciesielski, D. Kaczorowski, "Fazy Heuslera – nanostrukturyzacja materiałów termoelektrycznych", plakat
 15. C-MAC Euroschool 2018, 25-29.06.2018, Kraków
  • K. Ciesielski, K. Synoradzki, I. Veremchuk, H. Głowiński, F. Stobiecki,  D. Kaczorowski, "Thermoelectric properties of half-Heusler phases LnNiSb, Ln = Er, Lu, synthesized by spark plasma sintering", plakat
  • K. Synoradzki, K. Ciesielski, D. Kaczorowski, "Thermoelectric properties of half-Heusler based composites (TmNiSb)1-x(TmNiSn)x", plakat  
 16. 37th International and 16th European Conference on Thermoelectrics (ECT2018), 01-05.07.2018, Caen, Francja
  • K. Synoradzki, K. Ciesielski, I. Veremchuk, P. Skokowski, D. Szymański, L. Kępiński, Yu. Grin, D. Kaczorowski, "High-temperature thermoelectric properties of the half-Heusler phase ScNiSb", plakat
  • K. Ciesielski, K. Synoradzki, P. Obstarczyk, I. Wolańska, , D. Szymański, P. Głuchiowski, D. Kaczorowski, "High-pressure high-temperature (HPHT) synthesis and thermoelectric properties of half-Heusler antimonide TmNiSb", plakat
 17. 3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism in Selected Systems (StoCP2018), 16-21.09.2018, Zakopane
  • D. Kaczorowski, "Dirac states in superconducting Pd-Bi binaries", wykład
  • P. Wiśniewski, O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, "Superconductivity of RETEBi half-Heusler phases (RE= Y, Lu, Dy, Ho, Er;TE= Pd, Pt)", wyklad
 18. HERCULES Regional School, 05-09.11.2018, Kraków
  • K. Ciesielski, K. Synoradzki, P. Obstarczyk, W. Żuraw, D. Szymański, P. Głuchowski, D. Kaczorowski, "Microstructure and thermoelectric properties of rareearth bearing half-Heusler compounds", plakat
 19. ECMatAC Days 2018, 03-05.12.2018, Poznań
  • O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, P. Wiśniewski, "Planar Hall effect as a sign of chiral magnetic anomaly in half-Heusler phases DyPdBi and ScPtBi", wykład
  • K. Synoradzki, D. Kaczorowski, "Magnetic and magnetocaloric properties of TmNiSn", wykład
 20. XIII Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 17-18.11.2018, Wrocław
  • I. Wolańska, K. Synoradzki, K. Ciesielski, K. Załęski, D. Kaczorowski, „Właściwości termoelektryczne faz Heuslera Sc1-xTmxNiSb”, wykład
 21. Ogólnopolska Fizyczno - Optyczna Konferencja FOKA 2018, 15-16.12.2018, Wrocław
  • I. Wolańska, K. Synoradzki, K. Ciesielski, K. Załęski, D. Kaczorowski, "Analiza faz Heuslera Sc1-xTmxNiSb metodą SEM/EDS", plakat
 22. APS March Meeting, 4-8.03.2019, Boston, USA
  • K. Ishihara, T. Takenaka, T. Miao, Y. Mizukami, O. Pavlosiuk, P. Wiśniewski, D. Kaczorowski, T. Shibauchi, "Low-energy quasiparticle excitations in half-Heusler superconductors with j = 3/2 fermions", wykład
 23. 3rd German-Polish Conf. on Crystal Growth, 17-21.03.2019, Poznań
  • D.Kaczorowski, "Single crystal growth and electronic transport properties of topological semimetals", wykład na zaproszenie
 24. V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka”, 29-30.04.2019, Krzyżowa
  • P. Fałat, O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, "Własności transportu elektronowego potencjalnego semimetalu topologicznego TbPtBi", wykład
 25. International Thermoelectric Workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity, 8-9.05.2019, Kraków
  • I. Wolańska, K. Synoradzki, K. Ciesielski, K. Załęski, P. Skokowski, D. Kaczorowski, "Thermoelectric properties of half-Heusler solid solution Sc1-xTmxNiSb synthesized by high-pressure-high-temperature method", plakat
  • K. Ciesielski, K. Synoradzki, I. Veremchuk, P. Skokowski, Yu. Grin, D. Kaczorowski, "Thermoelectric properties of f-electron half-Heusler TmNiSb", plakat
 26. LIV Zakopane School of Physics Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology, 21-25.05.2019, Zakopane
  • D.Kaczorowski, "Topological semimetals", wykład na zaproszenie
 27. Letnie Warsztaty Naukowe „Niskie Łąki 2019”, 4.07.2019, Wrocław 
  • P. Wiśniewski, Izolatory topologiczne: dlaczego się nimi interesujemy i jak możemy je badać”, wykład
 28. 24th Soft Magnetic Materials Conference, 04-07.09.2019, Poznań
  • K. Synoradzki, D. Kaczorowski, "Magnetic properties of ErNiSb half-Heusler phase", plakat
 29. International School of Physics “Enrico Fermi: Advances in Thermoelectricity: Foundational Issues, Materials, and Nanotechnology” 15-19.07.2019, Varenna, Włochy
  • K. Ciesielski, "Half-Heusler compound TmNiSb synthesized by high pressure high temperature (HPHT) method", wykład
 30. 45 Zjazd Fizyków Polskich, Kraków, 13-18.09.2019, Kraków
  • P. Wiśniewski, O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, "Half-Heusler topological phases and high multiplet, p-wave pairing superconductors", wykład na zaproszenie
  • D. Kaczorowski, "W przededniu rewolucji topotronicznej", wykład na zaproszenie
 31. Strongly Correlated Electron Systems (SCES 2019), 23-28.09.2019, Okayama, Japonia
  • O. Pavlosiuk, P. Wiśniewski, D. Kaczorowski, "Magnetotransport Properties of Plausible Topological Semimetal HoPtBi", plakat
 32. Workshop on Topology, Strongly Correlated Electron Systems and Complex Structures, 03.12.2019, Drezno
  • P. Wiśniewski, O. Pavlosiuk, D. Kaczorowski, "Half-Heusler topological phases, likely high-multiplet, p-wave pairing superconductors", wykład na zaproszenie
 33. IV Ogólnopolska Studencka Fizyczno-Optyczna Konferencja FOKA 2019, 07-08.12.2019, Wrocław
  • P. Wiśniewski, "Materiały topologiczne. Dlaczego się nimi interesujemy i jak możemy je badać", wykład na zaproszenie


46

Wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach naukowych

 

 1. D. Kaczorowski, "Rare-earth based half-Heusler phases: from thermoelectrics to topological insulators", Uniwersytet Wrocławski, 13.01.2017
 2. D. Kaczorowski, "Multifunkcjonalne fazy Heuslera : od termoelektryków po semimetale topologiczne", Politechnika Wrocławska, 12.06.2017
 3. K. Synoradzki, "Właściwości termoelektryczne i magnetokaloryczne faz Heuslera z ziemią rzadką", Instytut Fizyki Molekularnej PAN, 01.12.2017
 4. K. Synoradzki, "Fazy Heuslera z ziemią rzadką jako materiały termoelektryczne i magnetokaloryczne", Uniwersytet Śląski, 10.05.2018
 5. D. Kaczorowski,  "Dirac states in Pd-Bi superconductors", Instytut Fizyki Molekularnej PAN, 15.02.2019
 6. D. Kaczorowski, "Electronic transport in topological semimetals"  Instytut Fizyki, Zagrzeb, 6.06.2019
 7. D. Kaczorowski, "W przededniu rewolucji topotronicznej" Oddział Wrocławski Polskiej Akademii Nauk, 11.06.2019
 8. D. Kaczorowski, "Anomalous electronic transport in topological semimetals" Uniwersytet Masaryka, Brno, 16.10.2019
 9. D. Kaczorowski, "Transport elektronowy w semimetalach topologicznych" Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 8.11.2019
 10. D. Kaczorowski, "Kwantowe zjawiska krytyczne w układach ciężkofermionowych" Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 20.11.2019

Aparatura

zakupiona ze środków projektu

LSR-3 firmy Linseis

- urządzenie do pomiaru termosiły oraz oporu elektrycznego w wysokich temperaturach

- zakres temperatur: od temperatury pokojowej (300 K) do 1100OC (1373 K)

- prędkość zmiany temperatury: 0.1-50 K/min

- gradient temperatury: 0.1-50 K

- natężenie prądu: 1-160 mA

- minimalny wymiar próbki: długość 6mm, średnica 2 mm

- pomiar metodą czteroelektrodową

- platynowy termometr gradientowy

- pomiar wykonywany w atmosferze ochronnej czystego He

- zamknięty układ chłodzenia

Młynek planetarny PM 100 firmy Retsch

- urządzenie do rozdrabniania niemal dowolnych materiałów oraz do przeprowadzenia syntezy mechanicznej

- zakres prędkości obrotów: 100 - 600 obr./min.

- reaktor z węglika wolframu pojemności 80 ml

- zestaw kul z węglika wolframu o średnicy 10 i 1.5 mm

- początkowy maksymalny rozmiar materiałów: ~5 mm

- elektroniczny programator do sterowania procesem mielenia

- praca w atmosferze gazu ochronnego

- możliwość otrzymywania nanomateriałów

Kamera Lauego firmy Proto Manufacturing

- urządzenie do orientacji kryształów w modzie odbiciowym

- lampa rentgenowska z anodą wolframową

- zamknięty układ chłodzenia

- maksymalne napięcie: 40 kV

- maksymalne natężenie prądu: 30 mA

- trójosiowy goniometr (manualny i automatyczny)

- detektor – kamera CCD

- rozdzielczość kamery: 2048 x 1024 pixeli

- powierzchnia aktywna kamery: 150 mm x 100 mm

- zestaw wymiennych kolimatorów o średnicy: 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1,6 i 2.0 mm

Kontakt
 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Oddział Badań Magnetyków

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

Email: kierownik projektu: d.kaczorowski@intibs.pl

webmaster: o.pavlosiuk@intibs.pl

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Grant MAESTRO 2015/18/A/ST3/00057